Školská výletná agentúra
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI TRIPSTAR s.r.o.

Uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadi vzťah medzi spoločnosťou Tripstar s.r.o.. a objednávateľom poskytovaných služieb, prípadne príjemcom poskytovaných služieb, pokiaľ sa jedná o odlišné osoby. Spoločnosť Tripstar s.r.o. je prevádzkovateľom portálu www.zvedavci.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0917 759 474 a 0917 669 145, prípadne emailom na zvedavci @ zvedavci.sk.

I. Všeobecné ustanovenie
 1. Spoločnosť Tripstar s.r.o., Fongová 6, 831 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 133919/B (ďalej len Tripstar s.r.o.) je cestovná agentúra, ktorá poskytuje služby spojené s organizáciou výletov pre školy a iné zážitkové služby.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Tripstar s.r.o., a objednávateľom služby, príp. treťou osobou, v ktorej prospech je služba objednaná, alebo ktorá službu využije. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ – občan , riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, Občianskym zákonníkom (zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 250/2007 Z. z. ). V prípade, že je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (zákon číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva– zmluva kúpna, zmluva o pobyte, prípadne iná zmluva, kde na jednej strane vystupuje podnikateľ a na druhej strane spotrebiteľ; spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti.

Poskytovateľ služby alebo tiež poskytovateľ (Tripstar s.r.o.) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti Objednávateľ služby alebo tiež objednávateľ – objednávateľom môže byť spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito službami; objednávateľom môže byť takisto podnikateľ, ktorý užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito službami.

Príjemca služby alebo tiež príjemca – je ním buď priamo objednávateľ služby alebo tretia osoba v ktorej prospech bola zmluva uzatvorená, a tá s ňou prejavila súhlas, príp. tretia osoba ktorej príjemca služby svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpil.

Uzatvorenie zmluvy– objednávka objednávateľa je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamžikom doručenia písomného záväzného súhlasu poskytovateľa služieb objednávateľovi s týmto jeho návrhom (potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa služieb); od tohoto okamžiku medzi poskytovateľom a objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Za písomný záväzný súhlas poskytovateľa sa považuje aj súhlas zaslaný elektronickou formou prostredníctvom emailu.

Objednávateľ môže objednávku uskutočniť písomnou, telefonickou alebo elektronickou formou, a to prostredníctvom emailu alebo objednávkového formuláru na internetových stránkach www.zvedavci.sk. V prípade, ak poskytovateľ služieb podmieni poskytnutie objednaných služieb zaplatením zálohovej platby zo strany objednávateľa, zmluva medzi poskytovateľom služieb a objednávateľom je v takom prípade uzatvorená až zaplatením zálohovej platby za služby.

III. Informácie o uzatvorenej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach

Odoslaním objednávky (tj. návrhu zmluvy) objednávateľ potvrdzuje, že je oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s súhlasí v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach www.zvedavci.sk.

IV. Ochrana osobných údajov
 1. V prípade, ak je objednávateľ fyzickou osobou, berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude objednávateľ na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
 3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail, (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 3 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 10 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: fotografie a video materiál z podujatí organizovaných prevádzkovateľom (taktiež ako „osobné údaje“) výhradne na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach (www.zvedavci.sk, www.youtube.com) alebo v tlačených materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom ako aj môžu byť využité v rámci propagačných materiálov prevádzkovateľa (katalógy, webové stránky a pod.).
 6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 7. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
 8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť Zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 5 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
 10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
 11. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.
 12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.
 13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
 14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
  b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva
  c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 22. tohto článku,
  d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 16. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 17. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.
 18. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 19. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 20. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 21. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 23. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 22. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 24. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 25. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 26. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.
 27. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 28. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 29. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 30. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa
 31. Objednávateľ uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a objednávateľ voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
 32. Objednávateľ či príjemca služieb prejavuje spolu so súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných aktivitách poskytovateľa služieb (tj. zľavách, akciách a pod.).
 33. Poskytovateľ služieb vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok www.zvedavci.sk(napr. počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol spravený vstup na internetové stránky ). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a bodov použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetových stránok poskytovateľa služieb.
 34. Všetky materiály a informácie na stránkach poskytovateľa služieb sú výhradne duševným vlastníctvom tejto spoločnosti alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu poskytovateľa služieb.
 35. Internetové stránky poskytovateľa služieb môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za obsah takých internetových stránok a za služby na nich ponúkané.
V. Predmet zmluvy
 1. Predmet zmluvného vzťahu

Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok poskytovateľa služieb zaistiť dodanie služieb popísaných v zmluve (teda v objednávke a jej potvrdení) a záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytnutie týchto služieb poskytovateľovi dohodnutú cenu a služby za stanovených podmienok využiť. Zmluvné vzťahy vznikajú medzi objednávateľom služby a poskytovateľom služieb doručením potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa objednávateľovi (tj. okamžikom uzatvorenia zmluvy).

 1. Objednávka

Objednávka služieb sa môže uskutočniť prostredníctvom internetových stránok poskytovateľa služieb, telefonicky alebo e-mailom. Objednávka predstavuje návrh objednávateľa na uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom budú poskytnuté služby uvedené v objednávke, za podmienok v nej a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedených.

VI. Zmluvné úpravy, odstúpenie od zmluvy, storno poplatky
 1. Ak je Poskytovateľ služieb nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj ku zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (storno poplatku). Svoje rozhodnutie musí oznámiť Poskytovateľovi služieb najneskôr do 2 dní od prijatia oznámenia zmeny zmluvy.
 2. Objednávateľ nepovažuje za zmenu podstatnej podmienky zmluvy zmenu trasy výletu, časových harmonogramov programu, miesta nástupu a výstupu ak sa nové miesto nástupu alebo výstupu nachádza do 1 km od pôvodného, zloženie jedálnička, zmenu času odjazdu a príjazdu o najviac 2 hodiny a prípadné meškanie dopravného prostriedku.
 3. Poskytovateľ má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom a ktoré boli poskytnuté so súhlasom Objednávateľa.
 4. Poskytovateľ služieb má právo bez sankcie alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
  a) Objednávateľ poruší podmienky zmluvy alebo svoje zmluvne dohodnuté povinnosti,
  b) Poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb sa stane pre Poskytovateľa ekonomicky neúnosný. V takom prípade je Poskytovateľ povinný túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 dní pred zmluvne dohodnutým dátumom poskytnutia služieb,
  c) Z dôvodu vyššej moci (predovšetkým nepriaznivé počasie, prírodné katastrofy, politické udalosti a pod.)
  d) V prípade nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov dohodnutých v zmluve.
 5. Oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zašle Poskytovateľ Objednávateľovi v písomnej forme na poštovú adresu Objednávateľa uvedenú v zmluve alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v zmluve. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Objednávateľovi.
 6. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu z dôvodu riadne preukázaného porušenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu.
 7. Oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zašle Objednávateľ Poskytovateľovi v písomnej forme na poštovú adresu Poskytovateľa uvedenú v zmluve alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v zmluve, alebo na webových stránkach www.zvedavci.sk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Objednávateľovi.
 8. V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je upravený v bode 2 tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok alebo bez udania dôvodu, alebo ak pred poskytnutím služieb odstúpi od zmluvy Poskytovateľ, a to z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu.
 9. Výška zmluvnej pokuty sa určí v závislosti od počtu dní medzi odstúpením od zmluvy a zmluvne dohodnutým dátumom poskytnutia služieb, a to nasledovne:
  – 30 a viac dní pred dohodnutým dátumom poskytnutia služieb – 25 % z celkovej ceny služieb,
  – 7 – 29 dní pred dohodnutým dátumom poskytnutia služieb – 50 % z celkovej ceny služieb,
  – 0 – 7 dní pred dohodnutým dátumom poskytnutia služieb – 100 % z celkovej ceny služieb.
 10. V prípade ak Objednávateľ nevyužije zmluvne dohodnuté služby v dohodnutom dátume bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, má Poskytovateľ nárok na storno poplatok vo výške 100 % z celkovej ceny služieb.
 11. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok na zmluvnú pokutu voči zálohe zaplatenej Objednávateľom.
 12. V prípade udalostí, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Objednávateľa (vis major) alebo okolností na strane Objednávateľa, na základe ktorých Objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané služby, nevzniká Objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, nepredvídateľné poruchy dopravných prostriedkov, ako ani iné udalosti spôsobené vyššou mocou (vis major) – napr. prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, a pod.
VII. Práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Objednávateľ má právo:
  a|) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite dohodnutej v zmluve,
  b) vyžadovať od Poskytovateľa informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých služieb,
  c) byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
  d) kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy za podmienok upravených v článku VII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
  e) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
  f) právo na vrátenie celej sumy objednanej a uhradenej služby v prípade zrušenia zájazdu podľa článku VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.
 2. Objednávateľ má najmä, ale nie výlučne, tieto povinnosti:
  a) poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri objednávaní služieb alebo v zmluve o poskytnutí služieb ako aj predložiť všetky doklady vyžadované Poskytovateľom.
  b) zaplatiť riadne a včas zmluvne dohodnutú cenu služieb, a to spôsobom dohodnutým v zmluve alebo uvedeným v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach.
 3. V prípade ak bude, buď priamo Objednávateľom, alebo osobami pre ktoré služby Objednávateľ objednal (napr. účastníci školského výletu), spôsobená škoda na majetku Poskytovateľa alebo jeho dodávateľov, je Objednávateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť alebo Poskytovateľovi poskytnúť finančnú kompenzáciu vo výške spôsobenej škody.
 4. Povinnosťou Objednávateľa – právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za zmluvný vzťah, je oboznámiť svojich účastníkov /ich právnych zástupcov/ s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od Poskytovateľa obdrží , najmä ich však pravdivo informovať o rozsahu a kvalite služieb.
 5. Osoby využívajúce zmluvne dohodnuté služby (ďalej aj ako „účastníci“) majú nasledovné povinnosti:
  a) dodržať dohodnutý čas poskytnutia služby, resp. dohodnutý čas odchodu
  b) dodržiavať stanovený a dohodnutý program
  c) pri zahraničných zájazdoch mať včas zabezpečený vlastný cestovný doklad s platnosťou minimálne 3 mesiace.
  d) Pri zahraničných zájazdoch mať platné cestovné poistenie, pokiaľ toto nezabezpečuje poskytovateľ
  e) obstarať si všetky potrebné dokumenty nevyhnutné k využitiu služby (napr. cestovné doklady, poistenie, potvrdenie o lekárskej prehliadke a pod.). Zoznam potrebných dokumentov je vždy uvedený v sprievodnom popise, ktorý je súčasťou potvrdenia objednávky
 6. Objednávateľ/pedagóg nesie plnú zodpovednosť za všetkých svojich účastníkov počas celej doby čerpania služieb (napr. počas školského výletu).
 7. Objednávateľ/pedagóg je zodpovedný za posúdenie fyzickej primeranosti záťaže pre svojich žiakov/študentov a je povinný upozorniť zodpovedného zástupcu Poskytovateľa na zdravotné obmedzenie žiakov/študentov, o ktorých vie napríklad pohybové obmedzenie, epilepsiu atď.
 8. Objednávateľ zodpovedá za všetky vzniknuté viac náklady a vzniknuté priame i nepriame škody, ktoré vzniknú Poskytovateľovi porušením povinností v zmysle tohto článku, ak nie je v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach uvedené inak.
 9. Poskytovateľ je povinný pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o obstaranie služieb.
 10. Poskytovateľ má právo, v odôvodnených prípadoch, zmeniť čas a miesto odchodu autobusu a nenesie zodpovednosť za jeho prípadné meškanie.
 11. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá nevznikla jeho zavinením, ale vznikla zavinením Objednávateľa, účastníka, prípadne akejkoľvek tretej osoby.
VIII. Cena a platobné podmienky
 1. Cena ponúkaných služieb je vždy uvedená na internetových stránkach zvedavci.sk a v katalógu Poskytovateľa. Cena služby podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je vždy uvedená v objednávke služby.. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH (pokiaľ je DPH aplikovateľná). Cena je stanovená a platná pre minimálny počet 45 účastníkov, pokiaľ nie je na internetových stránkach, v katalógu alebo v zmluve stanovené inak. V prípade nedodržania minimálneho počtu účastníkov zo strany Objednávateľa, má Poskytovateľ nárok cenu primerane upraviť.
 2. Cena môže byť objednávateľom uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej adrese zvedavci.sk, v zmluve medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, alebo na faktúre vystavenej Poskytovateľom. Platba musí byť uskutočnená v mene uvedenej na faktúre.
 3. Poskytovateľ má právo a Objednávateľ je povinný uhradiť 100% dohodnutej ceny služieb pred dňom čerpania služieb (napr. pred dňom odchodu na výlet).
 4. Poskytovateľ je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení zmluvy.
 5. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (v zmluve alebo pri akceptácii objednávky), je Objednávateľ povinný pri vzniku zmluvného vzťahu uhradiť preddavok vo výške 30 % z celkovej ceny služieb.
 6. Zvyšnú časť ceny služieb vo výške 70 % z celkovej ceny služieb je Objednávateľ povinný uhradiť najneskôr 7 dní pred dňom čerpania služieb (napr. pred dňom odchodu na výlet).
 7. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len v prípade riadneho zaplatenia celkovej dohodnutej ceny služieb v termínoch dohodnutých v zmluve alebo stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami
 8. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
IX. Reklamácia
 1. Poskytovateľ je povinný príjemcovi služieb zabezpečiť poskytnutie služieb v súlade s uzatvorenou zmluvou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. V prípade, že nesplní Poskytovateľ svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je príjemca služby povinný chyby poskytnutej služby u poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od skončenia poskytovania služby. V prípade, že poskytnutie služby neprebehlo vôbec, je príjemca služby povinný chyby poskytnutej služby u poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov plynúcich od prvého dňa, keď mala byť služba poskytnutá (keď sa malo začať jej poskytovanie).
 3. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu písomnou formou (pričom písomnou formou sa pre účely zmlúv uzatváraných medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb rozumie aj emailová forma) a je povinný v nej uviesť číslo objednávky a popísať chyby poskytnutej služby.
 4. Poskytovateľ služieb reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa jeho riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutej reklamácie poskytovateľ služieb zákazníkovi vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného riadenia rozumie aj emailová forma).
 5. V prípade, že príjemca služieb riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie chýb poskytovanej služby a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenia od zmluvy z dôvodu na strane poskytovateľa služieb, má príjemca služieb právo na vrátenie uhradenej ceny služby.
X. Záverečné ustanovenie

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 10.1.2019.